พระวินัยปิฎก (พระวินัย) Vinaya Tripitaka Buddhist Scriptures
พระวินัยปิฎก 1
พระวินัยปิฎก 2
พระวินัยปิฎก 3
พระวินัยปิฎก 4
พระวินัยปิฎก 5
พระวินัยปิฎก 6
พระวินัยปิฎก 7
พระวินัยปิฎก 8


พระสุตตันตปิฎก (พระสูตร) Suttanta Tripitaka Buddhist Scriptures
พระสุตตันตปิฎก 1
พระสุตตันตปิฎก 2
พระสุตตันตปิฎก 3
พระสุตตันตปิฎก 4
พระสุตตันตปิฎก 5
พระสุตตันตปิฎก 6
พระสุตตันตปิฎก 7
พระสุตตันตปิฎก 8
พระสุตตันตปิฎก 9
พระสุตตันตปิฎก 10

พระสุตตันตปิฎก 11
พระสุตตันตปิฎก 12
พระสุตตันตปิฎก 13
พระสุตตันตปิฎก 14
พระสุตตันตปิฎก 15
พระสุตตันตปิฎก 16
พระสุตตันตปิฎก 17
พระสุตตันตปิฎก 18
พระสุตตันตปิฎก 19
พระสุตตันตปิฎก 20

พระสุตตันตปิฎก 21
พระสุตตันตปิฎก 22
พระสุตตันตปิฎก 23
พระสุตตันตปิฎก 24
พระสุตตันตปิฎก 25


พระอภิธรรมปิฎก (พระอภิธรรม) Abhidhamma Tripitaka Buddhist Scriptures
พระอภิธรรมปิฎก 26
พระอภิธรรมปิฎก 27
พระอภิธรรมปิฎก 28
พระอภิธรรมปิฎก 29
พระอภิธรรมปิฎก 30
พระอภิธรรมปิฎก 31
พระอภิธรรมปิฎก 32
พระอภิธรรมปิฎก 33
พระอภิธรรมปิฎก 34
พระอภิธรรมปิฎก 35
พระอภิธรรมปิฎก 36
พระอภิธรรมปิฎก 37