Transportation : ระบบขนส่งมาวัด

เดินทางมาวัดได้ รถเมล์ สาย 1, 15, 17, 22, 75, ปอ.504, ปอ.547 และ เรือด่วนเจ้าพระยา
บีทีเอส ลงสถานีตากสิน ต่อรถเมล์สาย 1, 15, 17, 22, 75, ปอ.504, ปอ.547 ลงป้ายบ้านใหม่