ภาพวันออกพรรษา วัดวรจรรยาวาส ปี 2565

ภาคเช้า 05.00-7.00 น. พิธีมหาปวารณา และ ตักบาตรเทโวโรหณะภาคสาย 9.00-11.00 น. ฟังเทศน์ ถวายเพลพระภิกษุสามเณร