บัญชีสำรวจพระภิกษุ-สามเณร-แม่ชี-ศิษย์วัด จำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

วัดวรจรรยาวาส แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
พระ 26 รูป / แม่ชี 4 ท่าน ...ไฟล์ pdf...

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วิทยฐานะ ปธ. วิทยฐานะ นธ. วุฒิการศึกษาสามัญ หมายเหตุ
พระครูวิสิฐกิจจานุกิจ ฐานเทโว ช้างภิรมย์ ๗๓ ๔๓ - เอก มศ.๓ เจ้าอาวาส
พระมหาจำลอง กัลยาโณ ใจอยู่ ๕๖ ๓๖ เอก ป.๖
พระมหาถวิล จารุเตโช เตชะคำ ๕๖ ๓๕ เอก อ.ม.
พระสุรพงษ์ จิตตสํวโร เอี่ยมสะอาด ๖๕ ๒๙ - เอก ปวส.
พระมหาสุรเพชร วชิรญาโณ เมืองสุวรรณ ๕๐ ๒๙ เอก พธ.ม., วท.ม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
พระมหากัณหา กันตสีโล สาระทิศ ๔๗ ๒๘ เอก พธ.ด
พระบะดัลกุมบุเรอะ ปิยสีละ รัตนายกะ ๔๓ ๒๔ - - ศน.บ สัญชาติศรีลังกา
พระธนาคาร อธิฏฐาโน ศรีสวัสดิ์ ๗๗ ๒๓ - เอก ม.๘
พระมหาอาทิตย์ สุรวํโส สุระ ๔๖ ๒๓ เอก ร.บ.
๑๐ พระสมร พรหมเถโร หยก ๔๒ ๒๒ - โท พธ.ม. สัญชาติกัมพูชา
๑๑ พระมหาทวี สิริวิชโย เกษียร ๔๑ ๒๑ เอก บธ.บ.
๑๒ พระพรชัย โรจนญาโณ จิตเจริญ ๕๐ ๑๙ - เอก ป.๖
๑๓ พระมหาสุริยันต์ ฐิตเมโธ สารพันธ์ ๔๐ ๑๙ เอก ศน.บ
๑๔ พระเธือง ปวิตตปัญโญ ลิ่ว ๔๐ ๑๙ - โท พธ.บ สัญชาติเวียตนาม
๑๕ พระสุพาต คัมภีรปัญโญ วุน ๓๘ ๑๘ - เอก พธ.บ. สัญชาติกัมพูชา
๑๖ พระมหาอภิสิทธิ์ สิทธิธัมโม บุษบงค์ ๓๙ ๑๘ เอก พธ.บ.
๑๗ พระภีร์ อัคคขาโล เจ้า ๓๘ ๑๗ - โท พธ.บ สัญชาติเวียตนาม
๑๘ พระมหาชวลิต ฐิตสีโล รัตวงค์ ๓๙ ๑๗ เอก พธ.บ. เลขานุการเจ้าอาวาส
๑๙ พระจักรภพ จักกอุปปลปัญโญ คันธจันทร์ ๓๔ ๑๕ - เอก ศน.บ
๒๐ พระประนอมสิทธิ์ ปภัสสโร โสดรัมย์ ๓๙ ๑๕ ๑-๒ เอก ม.๖
๒๑ พระสมบูรณ์ <อสโม/td> เผือกอ่อน ๓๗ ๑๒ - เอก พธ.ม
๒๒ พระจันทา ปัณฑิโต ฬาญ ๓๒ - เอก พธ.บ สัญชาติกัมพูชา
๒๓ พระรฐา จักขุสํวโร ผล ๓๐ - เอก พธ.บ สัญชาติกัมพูชา
๒๔ พระวสันต์ ถิรจิตโต ทันพุทธ ๒๙ - เอก ป.๖
๒๕ พระมหาวัชรพล ปัญญาวุฑโฒ สกุลสุข ๒๕ เอก ม.๖
๒๖ พระเดน อัคคปัญโญ หยก ๒๘ - โท ป.ตรี สัญชาติกัมพูชา
๒๗ แม่ชีอาริยา แซ่ตั้ง ๗๕ ๓๑ - - - ป.๔
๒๘ แม่ชีอารีย์ แซ่ตั้ง ๗๓ ๒๙ - - - ป.๔
๒๙ แม่ชีอุ๋ยเตียง(อาม่า) แซ่เอี๊ย ๙๓ ๑๗ - - - -
๓๐ แม่ชีจุฑามาศ นิ่มพร้าว ๖๐ ๑๓ - - - มศ.๕
ดาวน์โหลดไฟล์เป็น pdf บัญชีพระ ปี 2565