ภาพเวลาเย็น เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินสามัคคี วัดวรจรรยาวาส ปี 2564