ศาลาการเปรียญ วัดวรจรรยาวาส / Worachanyawas Temple Pavilion

ดูภาพศาลาการเปรียญเพิ่ม / More Pavilion Pictures

ศาลาการเปรียญ วัดวรจรรยาวาส 2565

Worachanyawas Temple Pavilion

www.worachan.com

ดูภาพศาลาการเปรียญเพิ่ม / More Pavilion Pictures