ภาพกิจกรรมงานต่าง ๆ วัดวรจรรยาวาส

***อยู่ระหว่างการออกแบบจัดทำ***

ภาพทำบุญวันพระ ปี 2561
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2561
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2561
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2561
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2561
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2561
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2561
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2561
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2561
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2561
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2561
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2561
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2561
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2561
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2561
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2561

ภาพทำบุญวันพระ ปี 2562
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2562
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2562
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2562
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2562
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2562
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2562
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2562
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2562
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2562
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2562
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2562
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2562
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2562
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2562
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2562

ภาพทำบุญวันพระ ปี 2563
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2563
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2563
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2563
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2563
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2563
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2563
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2563
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2563
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2563
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2563
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2563
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2563
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2563
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2563
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2563

ภาพทำบุญวันพระ ปี 2564
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2564
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2564
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2564
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2564
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2564
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2564
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2564
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2564
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2564
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2564
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2564
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2564
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2564
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2564
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2564

ภาพทำบุญวันพระ ปี 2565
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2565
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2565
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2565
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2565
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2565
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2565
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2565
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2565
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2565
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2565
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2565
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2565
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2565
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2565
ภาพทำบุญวันพระ ปี 2565