: Temple Activities

กิจกรรมของวัด / Temple Activities

กิจกรรมของวัด / Temple Activities

1. มีการสวดมนต์เย็นส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ทุกปี ที่ศาลาการเปรียญ เวลา 18.00 น.
2. มีการทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ทั้งวัดในวันขึ้นปีใหม่ทุกปี ที่ศาลาการเปรียญ เวลา 7.00 น.
3. มีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ศาลาการเปรียญ ทุกวันพระ เวลา 9.00 น.
4. มีการแสดงพระธรรมเทศนา ทุกวันพระ ที่ศาลาการเปรียญ เวลา 10.00 น.
5. มีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ทั้งวัด ทุกวันพระ ที่ศาลาการเปรียญ เวลา 11.00 น.
6. มีการทำวัตรเช้า ทุกวัน ที่โบสถ์ เวลา 8.00 น.
7. มีการทำวัตรเย็น ทุกวัน ที่โบสถ์ เวลา 16.00 น.
8. มีพิธีเวียนเทียน ทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆะบูชา วิสาขะบูชา และ วันอาสาฬหบูชา
9. มีบริการสวดศพ เผาศพ มีเมรุประจำวัด ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ไร้มลพิษ และ มีบริการเผาศพไร้ญาติ หรือ ศพผู้มีรายได้น้อย
10. มีรับกิจนิมนต์ไปสวดมนต์ ฉันเพล ข้างนอกวัด หรือที่บ้าน
11. มีให้ยืมอุปกรณ์สำหรับจัดงานทำบุญบ้าน เช่น โต๊ะหมู่ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าม่าน อาสนะ แจกัน กระถางธูป ที่กรวดน้ำ ถ้วยชาม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในงานทำบุญบ้าน


1. We have New Year Eve Chanting Ceremony at 6.00 pm.
2. We have Food Offering Ceremony to monks on New Year Day at 7.00 am.
3. We have morning chanting for general people on Buddhist Holidays at 9.00 am.
4. We have Sermon Giving on Buddhist Holidays at 10 am.
5. We have Food Giving To monks on Buddhist Holidays at 11 am.
6. We have morning chanting at ordination hall at 8.00 am.
7. We have evening chanting at ordination hall at 4.00 pm.
8. We have Candle Procession on important Buddhist Holidays : Makha Bucha Day, Visak Bucha Day, Asalha Bucha Day at 7.30 pm.
9. We have crematory to cremate dead body without pollution, using oil, we have cremation for no-relative dead body or for low income people.
10. We have monk invitation to chant outside or at home.
11. We have some necessities, appliances, utensils, wares, stuffs like tables, chairs, bowls, spoons, forks, plates, trays and so on for borrowing to make merit at home.