W3Schools.com วัดวรจรรยาวาส ยินดีต้อนรับ Home หน้าหลัก www.worachan.com

ตัวอย่างเอกสารขอต่อวีซ่าสำหรับพระต่างชาติ

Sample Visa Document Submit For Foreign Monks

*ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔*

  • ตัวอย่างเอกสารต่อวีซ่าพระจันทา ปัณฑิโต (ฬาญ)
  • ตัวอย่างเอกสารต่อวีซ่าพระสมร พรหมเถโร (หยก)
  • ตัวอย่างเอกสารต่อวีซ่าพระเทือง ปวิตตปัญโญ (ลีว)