ภาพพระครูวรพรตสิทธิพงษ์ (สุกฤษณ์ จิรัปปสาโท) (จันทนา)
อดีตเจ้าอาวาส วัดวรจรรยาวาส ปี 2515-2560
ดูเอกสารเพิ่ม