ภาพสวดมนต์ ฉลององค์กฐิน ตอนเย็น วัดวรจรรยาวาส ปี 2563000

189