ภาพลอยกระทง (ชุด 1) วัดวรจรรยาวาส : 19 พฤศจิกายน 25640000