ภาพไปรับบิณฑบาต ที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี
(Shrewsbury International School) : 1 เมษายน 2565