ภาพเวียนเทียน คืนวันอาสาฬหบูชา วัดวรจรรยาวาส : 5 กรกฎาคม 2563