ภาพเวียนเทียน คืนวันอาสาฬหบูชา วัดวรจรรยาวาส : 16 กรกฎาคม 2562