ภาพโรงเรียนวัดสุทธิวรารามถวายเทียนพรรษา วัดวรจรรยาวาส
12 กรกฎาคม 2562 (2019)