ภาพคณะคุณสุไร แก้วทอง (ครูแดง) และ ดร.สุดคนึง แก้วทอง ถวายเทียนพรรษา
วัดวรจรรยาวาส : กรกฎาคม 2565