W3Schools.com วัดวรจรรยาวาส ยินดีต้อนรับ Home หน้าหลัก www.worachan.com

หนังสือบาลี ชั้นประโยค 1-2 ถึง 9 : Pali Books

*กำลังปรับปรุงข้อมูล*

  • ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค)
  • พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑
  • คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค๑
  • ธรรมบท ภาคที่ 1 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)
  • แปลโดยอรรถ ภาค ៤​
  • คู่มือหลักเกณฑ์การเเปลบาลีประโยค1-2เเละป.ธ.3
  • ธรรมสมบัติ (หมวด ๑๒ คาถาธรรมบทแปล)
  • พระมงคลวิเสสกถา
  • พจนานุกรม ไทย-บาลี