โบสถ์ / Ordination Hall

061.JPG 062.JPG 063.JPG 064.JPG 065.JPG 066.JPG 067.JPG 068.JPG 069.JPG 070.JPG 074.JPG 075.JPG 092.JPG 106.JPG 107.JPG 108.JPG 109.JPG 110.JPG 111.JPG 112.JPG 113.JPG 114.JPG 115.JPG 116.JPG 117.JPG 118.JPG 119.JPG 120.JPG 121.JPG 123.JPG 125.JPG 126.JPG 127.JPG 128.JPG 129.JPG 130.JPG 131.JPG 132.JPG 133.JPG 134.JPG 135.JPG 136.JPG 137.JPG 138.JPG 139.JPG 140.JPG 141.JPG 142.JPG 143.JPG 144.JPG 145.JPG 146.JPG 147.JPG 148.JPG 149.JPG 150.JPG 151.JPG 152.JPG 153.JPG 154.JPG 155.JPG 156.JPG 157.JPG 158.JPG 159.JPG 160.JPG 161.JPG 162.JPG 163.JPG 164.JPG 165.JPG 166.JPG 167.JPG 168.JPG 169.JPG 170.JPG 171.JPG 172.JPG 173.JPG 174.JPG 175.JPG 176.JPG 177.JPG 178.JPG 179.JPG 180.JPG 181.JPG 182.JPG 183.JPG 184.JPG 185.JPG 186.JPG 188.JPG 189.JPG 190.JPG 191.JPG 43828148_264161474241147_8710765933435551744_n.jpg 43879157_2204654033191690_1963519229365846016_n.jpg 43880396_333734987387196_5120272384644874240_n.jpg 43880619_588967804853703_7279055863967383552_n.jpg 43950605_2089590834703591_8805186198118072320_n.jpg 44041568_2166575226888588_5475500316424142848_n.jpg

พระประธานในโบสถ์

โบสถ์ ร่วมใน ๕ ห้อง ยาว ๘ วา กว้าง ๕ วา หลังคา ๒ ชั้น (ชั้น ๓ เป็นพระไลปิดหน้าและหลังโบสถ์) หลังคามุงกระเบื้องสี ขอบนอกสีเขียวใบไม้ ขอบในสีเหลือง มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันของหน้าและหลังโบสถ์มีรูปพระวิษณุกรรมด้านละ ๑ องค์ มีประตู ๕ ประตู หน้า ๓ หลัง ๒ หน้าต่าง ๑๐ ช่อง ขวา ๕ ซ้าย ๕

หน้าโบสถ์ในกำแพงแก้ว มีมณฑป ๒ หลัง มณฑปด้านซ้ายเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก ซึ่งเป็นพระประจำตระกูลของท่านเจ้าของวัด ทางวัดจะเปิดไว้ในเวลาพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร และพระประยูรญาติ เสด็จกลับมาทรงจุดธูปเทียนลาทุกครั้ง

มณฑปข้างขวา มีพระพุทธรูปปางห้ามญาติและปางทุกกรกิริยา (ราชสกุล นรินทรางกูร สร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนา)

ด้านหน้าโบสถ์ข้างขวา มีวิหาร ๑ หลัง (พระอาจารย์เคน ขนฺติธมฺโม เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย)

ด้านหน้าโบสถ์ข้างซ้าย มีวิหาร ๑ หลัง ชื่อวิหารโฆสิตาราม (คุณโยมเหรียญ สืบศรี เป็นผู้สร้างถวาย)

ด้านข้างซ้ายของโบสถ์ มีวิหาร ๒ หลัง กว้างยาวเท่ากัน ชื่อวิหารอัมพวันและเชตะวัน (คุณโยมโชติ-ศิริยุพา เชิดชื่น เป็นผู้สร้างถวาย)

ด้านข้างขวาของโบสถ์ มีวิหาร ๒ หลัง กว้างยาวเท่ากัน ชื่อวิหารบุปผาราม (คุณโยมประเสริฐ-วงษ์ ตัณฑประภา เป็นผู้สร้างถวาย) และวิหารเวฬุวัน (คุณพ่อสุเมธ-คุณแม่พวงเพชร อานันท์ธนทรัพย์ และคุณโยมสว่าง-นัฏฐา มาสกี พร้อมบุตร-ธิดา เป็นผู้สร้างถวาย) วิหารทั้ง ๖ หลังนี้ สร้างในสมัยพระครูวรพรตสิทธิพงศ์

ภายในวิหารทั้ง ๖ หลัง ฝาผนังที่ติดกำแพงแก้ว เป็นที่บรรจุอัฐิ ส่วนภายในวิหารใช้เป็นสถานที่ศึกษาธรรม บำเพ็ญกุศล และเจริญกรรมฐาน ด้านหลังอุโบสถ์มีวิหาร ๓ ห้อง ๒ หลัง อยู่ภายในกำแพงแก้ว ด้านซ้ายห้องแรกประดิษฐานรูปหล่อท่านพระครูบัณฑิตานุวัฒน์ (ไหม บุญยโชติ) ห้องกลางประดิษฐานรูปหล่อท่านพระครูกัลยาณคุณ (แม้น สุลโภ) และห้องสาม เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อท่านพระครูธรรมาทร (ดวง) วิหารด้านขวาเป็นที่บรรจุอัฐิ

ภายในมุมกำแพงแก้ว มีพระปรางค์ประจำสี่ทิศของโบสถ์ สูงแต่ฐานถึงยอด ๓ วา ๓ ศอก ฐานกว้างโดยรอบ ๒ วา

ดูภาพโบสถ์เพิ่ม/ More Pictures