W3Schools.com วัดวรจรรยาวาส ยินดีต้อนรับ Home หน้าหลัก www.worachan.com

นิมนต์พระ

พระวสันต์ ถิรจิตโต (ทันพุทธ)

โทร. ๐๙๙-๔๒๐-๔๘๘๔, ๐๙๘-๔๘๔-๙๖๗๘


...........

เจ้าหน้าที่ศาลาเมรุ ฌาปนสถาน ติดต่อศาลา คุณชาลี

โทร. ๐๖๑-๕๗๑-๑๔๙๐, ๐๙๔-๖๗๔-๕๔๔๔


.............

หลวงพ่อเจ้าอาวาส พระครูวิสิฐกิจจานุกิจ

โทร. ๐๘๑-๘๑๗-๔๖๘๕