W3Schools.com วัดวรจรรยาวาส ยินดีต้อนรับ Home หน้าหลัก www.worachan.com

การศึกษาพระปริยัติธรรม และธรรมศึกษา วัดวรจรรยาวาส

*ดูรูปภาพ เลื่อนลงดูข้างล่าง*

เปิดเรียน ภาษาบาลี เดือนพฤษภาคม หลังวันวิสาขบูชา

เปิดเรียนนักธรรม ชั้นตรี โท เอก เดือนกรกฎาคม หลังวันเข้าพรรษา

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เรียนภาษาบาลี เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๓๐ น. ที่ศูนย์ภาษาฯ

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เรียนนักธรรม ชั้นตรี โท เอก เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๓๐ น. ที่ศูนย์ภาษาฯ

หยุดเรียน วันพระ

*เวลามีการปรับตามความเหมาะสม*

ภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วัดวรจรรยาวาส