W3Schools.com วัดวรจรรยาวาส ยินดีต้อนรับ Home หน้าหลัก www.worachan.com

ติดต่อสอบถามวัดวรจรรยาวาส

นิมนต์พระ : พระวสันต์ ถิรจิตโต (ทันพุทธ)

โทร. ๐๙๙-๔๒๐-๔๘๘๔, ๐๙๘-๔๘๔-๙๖๗๘


...........

ติดต่อศาลา ฌาปนสถาน งานศพ เจ้าหน้าที่ศาลาเมรุ : คุณชาลี

โทร. ๐๖๑-๕๗๑-๑๔๙๐, ๐๙๔-๖๗๔-๕๔๔๔


.............

หลวงพ่อเจ้าอาวาส : พระครูวิสิฐกิจจานุกิจ (เทพดรุณ ฐานเทโว)

โทร. ๐๘๑-๘๑๗-๔๖๘๕


.............

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส : พระมหาสุรเพชร วชิรญาโณ

โทร. ๐๘๙-๐๖๕-๗๔๒๖


.............

เลขานุการเจ้าอาวาส : พระมหาชวลิต ฐิตสีโล

โทร. ๐๘๔-๑๐๔-๐๐๔๓