W3Schools.com วัดวรจรรยาวาส ยินดีต้อนรับ Home หน้าหลัก www.worachan.com

กิจกรรมของวัดวรจรรยาวาส

กิจกรรม วันพระ วันธรรมสวนะ

๙.๐๐ น. พระสงฆ์ พร้อมอุบาสกอุบาสิกา ทำวัตรเช้าแปล พร้อมกัน ที่ศาลากุฏิ ๕ ชั้น

๙.๓๐ น. รับศีลอุโบสถ พร้อมกัน ที่ศาลากุฏิ ๕ ชั้น

๑๐.๐๐ น. ฟังเทศน์ พร้อมกัน ที่ศาลากุฏิ ๕ ชั้น (มีวีดีโอตัวอย่าง เลื่อนดูข้างล่าง)

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล พร้อมกัน ที่ศาลากุฏิ ๕ ชั้น

๑๖.๐๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ที่อุโบสถ

ภาพกิจกรรม วันพระ วันธรรมสวนะ ภาคเช้า 9.00 น.

ภาพกิจกรรม วันพระ วันธรรมสวนะ ภาคเย็น 16.00 น.

กิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา

วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา

กิจกรรมภาคเช้า เหมือนวันพระทั่วไป สวดมนต์ทำวัตรเช้า รับศีล ฟังเทศน์ ถวายภัตตาหารเพล

๑๖.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น และ ฟังพระปาฏิโมกข์ ที่อุโบสถ

๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ ที่อุโบสถ

๑๙.๓๐ น. เวียนเทียน รอบอุโบสถ

๒๐.๐๐ น. ฟังเทศน์

๒๐.๓๐ น. สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

(เวลามีการปรับตามความเหมาะสม)

ภาพกิจกรรมวันพระ ภาคเย็น เวลา 16.00 น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ฟังพระปาฏิโมกข์ทุกวันพระ 15 ค่ำ

ภาพกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนาหลังเวียนเทียนเสร็จ มีการฟังพระธรรมเทศนาในอุโบสถ

วีดีโอตัวอย่าง การแสดงธรรมวันพระ วัดวรจรรยาวาาส

*ต้องการฟังพระรูปใดในวัดนี้เทศน์ พิมพ์ชื่อพระรูปนั้นในยูทูป*